Pravna obaveštenja

IMAP Southeast Europe

ASCENDANT d.o.o. 

Jurišićeva 9,

10000 Zagreb, 

Hrvatska

Tel: +385 1 492 1429

Fax: +385 1 4921 431

Upisani kapital: 30.000,00 HRK

Internet: http://www.imap-see.com
 
OIB 44213375024
 

Uprava

Jurgis V. Oniunas

Goran Popović

Tomislav Boban


Registry court / register number

Court registry no: 080474463

ID no: 01775090  


Copyright Notice
This website is protected by copyright. The copyright for the content and the images of the site lies with IMAP-SEE.com, Ascendant Capital Advisors.

Izjava o odricanju od odgovornosti

1. Sadržaj online ponude

Autor zadržava pravo da ne odgovara za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet pruženih informacija. Isključene su tvrdnje o odgovornosti autora, koje se odnose na odgovornosti materijalne ili nematerijalne prirode, prouzrokovane upotrebom ili zloupotrebom pruženih podataka ili korišćenjem netačnih i nepotpunih informacija, osim ako može da se dokaže autorov nameran propust ili propust izazvan nemarom autora. Sve online ponude su neobvezujuće. Autor izričito zadržava pravo izmene, dopune ili brisanja delova stranica ili celokupne ponude bez prethodne najave, ili privremenog ili trajnog prestanka objavljivanja.

2. Reference i linkovi

Za direktne ili indirektne reference na spoljne web stranice ("linkovi“), koje su izvan područja odgovornosti autora. Obveza odgovornosti stupa na snagu samo u slučaju da autor ima znanje o sadržaju, zna da je reč o nezakonitom sadržaju, kao i da je tehnički moguće i razumno da spreči korišćenje takvog sadržaja. Autor izričito izjavljuje da, u vreme povezivanja, povezane stranice nisu sadržavale nezakonit sadržaj. Autor nema uticaja na trenutni i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica, pa se stoga izričito ograđuje od bilo kakvog sadržaja svih povezanih stranica koje su promenjene nakon postavljanja linka. Ova izjava se odnosi na sve linkove i reference unutar sopstvene internet ponude, kao i na strane unose u knjigama gostiju, forumima za raspravu i popisima korisnika elektronske pošte (engl. ''mailing lists''). Za nezakonite, netačne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štete koje proizlaze iz korišćenja ili zanemarivanja takvih sadržaja, odgovoran je vlasnik stranice koja sadrži takav sadržaj, a ne onaj koji je postavio link koji se odnosi na navedenu objavu.

3. Zakon o autorskom pravu

Autor nastoji da vodi računa o autorskim pravima grafičkog dizajna, audio snimaka, video snimaka i tekstova korišćenih u svim objavama, kao i da koristi grafički dizajn, audio snimke, video snimke i tekstove koje je sam stvorio, ili da koristi besplatne grafičke dizajne bez licence, audio snimke, video snimke i tekstove. Svi nazivi i zaštitni znaci navedeni u internet ponudi, eventualno zaštićeni od strane trećih osoba, podložni su, bez ograničenja, odredbama važećeg zakona o zaštitnim znacima i vlasničkim pravima registrovanih vlasnika. Samo zato što to nije direktno spomenuto, ne treba donositi zaključak da zaštitni znaci nisu zaštićeni pravima trećih strana. Autorsko pravo za objavljene sadržaje koje je stvorio autor ostaje isključivo autoru stranica. Reprodukcija ili upotreba takvog grafičkog dizajna

4. Pravila o privatnosti

Ako postoji prilika za unos ličnih ili poslovnih podataka (e-mail adrese, imena i/ili prezimena, adrese) u okviru internet ponude, objavljivanje ovih podataka od strane korisnika odvija se na izričito dobrovoljnoj osnovi. Korišćenje i plaćanje svih ponuđenih usluga izvršava se, koliko je to tehnički moguće i razumno, bez specifikacije takvih podataka ili prema specifikaciji anonimnih podataka ili dopuštenih pseudonima.

5. Pravna valjanost odricanja od odgovornosti

Ovo odricanje od odgovornosti treba smatrati delom internet ponude s koje se upućuje na ovu stranicu. Ako delovi ili pojedinačni izrazi ove izjave nisu zakoniti ili tačni, sadržaj ili valjanost ostalih delova nisu pod uticajem tog istog dela ili pojedinačnog izraza.